Oikeus itsenäiseen asumiseen

Invalidiliitto haluaa kiinnittää uuden hallituksen huomion sosiaalipalveluiden kilpailutukseen liittyviin epäkohtiin. Julkisia hankintoja koskevan lain tultua voimaan kunnat ovat alkaneet kilpailuttaa myös liikkumisrajoitteisten henkilöiden asumiseen liittyviä sosiaalipalveluja. Kilpailutustilanteessa kunta päätyy usein halvimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon, ja kun ihmisen elämän sisältöä arvotetaan pelkällä hinnalla, tuloksena voi olla hyvinkin mutkikas arki. Lisäksi palveluasumisen kilpailutus uhkaa murtaa vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumisen.

Kilpailutusjärjestelmä ei takaa vammaisille henkilöille kuuluvia perus- ja ihmisoikeuksia. Ongelmaksi kilpailuttamisessa nousee se, että yksilöllinen avun tarve suhteessa palveluun ei toteudu. Lisäksi ongelmana on, että kunnat kilpailuttavat samassa kilpailutuksessa useitakin hyvin erilaisia asiakasryhmiä, kuten päihde-, mielenterveys-, vanhus- ja vammaisasiakkaat. Vaarana on myös, että asumisen laatukriteereihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, vaan lopputuloksen sanelee hinta. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen vammaisen ihmisen asumispalveluiden laadusta. Siinä todetaan, että henkilö asuu ahtaasti, jos asunnossa on vähemmän tilaa kuin yksi huone henkilöä kohden. Myös tilojen soveltuvuudesta liikuntaesteiselle on annettu suositukset esim. jos asunnosta puuttuvat tai siinä olevat luiskat  ovat liian jyrkkiä ei muutoin toimintakykyinen ihminen pääse omasta kodistaan itsenäisesti ulos vaan on käytännössä vankina omassa kodissaan. Myös nk. ryhmäajattelusta tulisi luopua eikä laittaa ketään asumaan samaan huoneeseen tuntemattomien ihmisten kanssa.

Invalidiliitto vaatii, että sosiaalipalveluihin sisältyvä vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen on jätettävä normaalin hankintamenettelyn mukaisten kilpailutusten ulkopuolelle. Ihmisellä on oltava vapaus valita asuinpaikkansa sekä se, kenen kanssa hän asuu. Hinta on kyseenalainen kriteeri kun arvotetaan ihmisen elämänlaatua ja asumista.